• kenburns1

Naručivanje nove kvalificirane digitalne potvrde

Kvalificirana digitalna potvrda omogućava pristup u E-poslovanje sa većinom banaka u BiH i sa bankama u inostranstvu.

Ako se odlučite da Halcomovu kvalificiranu digitalnu potvrdu naručite direktno kod nas, to možete učiniti u tri jednostavna koraka:

KORAK 1

Popunite dokumentaciju za naručivanje kvalifikovanog elektronskog certifikata na pametnoj kartici JEDNA ZA SVE

 • Popunjena „Generalna narudžbenica“ potpisana sa strane zastupnika pravnog lica koja je ovjerena kod nadležnog organa (u slučaju da nije dostavljena lično) (CA 1 Q)
 • Za svako lice za koje naručujete certifikat popunite zahtjev za dobijanje kvalificirane digitalne potvrde(CA 2 Q)
 • Za svako lice za koje naručujete kvalificiranu digitalnu potvrdu Obezbijedite kopiju ličnog identifikacionog dokumenta (lična karta)
 • Izvod iz sudskog registra pravnih lica, koji nije stariji od 60 dana iz kojeg se vide podaci o zastupniku pravnog lica (najčešće je to generalni direktor) ili druga statusna dokumentacija u zavisnosti od ogranizacionog oblika pravnog lica

KORAK 2

Dokumentaciju neophodnu za dobijanje kvalificirane digitalne potvrde dostavljate na našu adresu: Halcom d.o.o. Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo.

Nakon dostave dokumentacije na navedenu adresu (lično ili putem pošte) dobićete predračun na e-mail adresu koju ste naveli u CA1 Q obrascu.

Molimo Vas da provjerite neželjenu poštu (junk e-mail), jer se može desiti da vam se e-mail sa predračunom nalazi tamo.

U roku od deset radnih dana nakon evidentiranja uplate i dostavljanja potpune i ispravne dokumentacije (KORAK 1 ), izrađuje se certifikat.

KORAK 3

Preuzimanje kvalificirane digitalne potvrde

Halcom je omogućio lično preuzimanje certifikata na jedan od dva načina

a) u prostorijama Halcom-a ili
b) dostavljanjem na Vašu željenu adresu.

Za preuzimanje certifikata lično u prostorijama Halcom-a, budite upoznati sa slijedećim:

 • Garantujemo vrijeme izrade od najviše deset radnih dana od uplate po predračunu,
 • Nakon izrade certifikata biće Vam poslat e-mail da je certifikat izrađen,
 • Od trenutka kada primite e-mail Vaš certifikat možete preuzeti bilo koji radni dan u vremenu od 8:00h do 16:00h u prostorijama Halcom-a (Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo),
 • Certifikat može preuzeti isključivo osoba za koju je certifikat izrađen uz identifikacioni dokument.

Ukoliko se odlučite za preuzimanje certifikata dostavom na Vašu željenu adresu budite upoznati sa slijedećim:

 • Garantujemo vrijeme izrade od najviše deset radnih dana od uplate po predračunu,
 • Nakon izrade certifikata biće Vam poslat e-mail da je certifikat izrađen i poslat kurirskom službom u dvije pošiljke – u prvoj kartica/USB ključ (certifikat), a u drugoj koverta sa vašim PIN i PUK-om, za ovu opciju Halcom garantuje vrijeme izrade, ali ne i vrijeme isporuke certifikata,
 • Poslate pošiljke će biti uručene isključivo osobi za koju je certifikat izrađen (kurir će odbiti uručivanje drugoj osobi bez obzira na razlog ili ovlaštenja koja druga osoba ima).