Kvalificirane digitalne potvrde za pravna lica

Predstavljaju ličnu kartu u elektronskom poslovanju. Kvalificirana digitalna potvrda „Jedna za sve“ Vam omogućava elektronsko poslovanje sa preko 40 banaka u regiji jugozapadne Evrope i na više portala.

Naručite digitalnu potvrdu NARUČI

Gdje mogu da koristim kvalificiranu digitalnu potvrdu „Jedna za sve“?

Halcom CA je prva certifikaciona agencija na svijetu, koja Vam omogućava da sa jednim elektronskim certifikatom imate pristup na više računa u različitim bankama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.

Upotreba kvalificirane digitalne potvrde

Elektronski potpis

Osnovna funkcija elektronskog potpisa je da potvrdi autentičnost potpisnika elektronskog dokumenta, da osigura integritet podataka i zaštiti elektronski dokument od promjene sadržaja. Elektronski potpisi se temelje na asimetričnoj kriptografiji i upravo iz tog razloga je potreban par ključeva – privatni i javni, za ovjeru potpisa.

Pametna kartica / USB ključ

Pametne kartice su trenutno najsigurnija tehnologija za čuvanje kvalificiranih digitalnih potvrda. Pametna kartica je „mali računar“, zasnovan na kriptografskim shemama. Privatni ključ se sigurno čuva na kartici, koju nikad ne treba ostavljati samu –prilikom potpisivanja ili dešifrovanja podataka i šifriranje i elektronsko potpisivanje se odvija u mikroprocesoru na samoj kartici. Pristup za korištenje pametne kartice je zaštićen šifrom (PIN), koji korisniku ne dozvoljava pristup do privatnog ključa već samo do elektronskog potpisivanja.

Izdavalac kvalificirane digitalne potvrde

Izdavalac kvalificirane digitalne potvrde, u obavezi je da provjeri i identifikuje identitet osobe i druge podatke vezane za naručioca certifikata. Takvu identifikaciju može obaviti druga služba u ime certifikacionog tijela, koja na isti način provjerava identitet podnosioca zahtjeva i originalnu dokumentaciju za izdavanje kvalificirane digitalne potvrde i na siguran način ga isporučuje korisniku.